PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BCN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

12/3/2021 2:06:41 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

 ....................................................................       

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

           Thanh Hóa, ngày 17 tháng 10 năm 2022

..............................................................................................

 

NHIỆM VỤ 

 

         1. TS. Hồ Thị Dung - Trưởng khoa

Phụ trách chung; Công tác tuyển sinh, mở ngành đào tạo mới; công tác tổ chức cán bộ; thi đua - khen thưởng; tài chính; quản lý đào tạo khối liên thông, VLVH, VB2; công tác ISO; đảm bảo chất lượng khảo thí; công tác hành chính; công tác truyền thông, phát ngôn; chỉ đạo trực tiếp Bộ môn Mỹ thuật.

          2.  TS. Phạm Thị Anh - P. Trưởng khoa   

Quản lý công tác khoa học; Sáng kiến kinh nghiệm, viết giáo trình, tài liệu tham khảo, công tác thực hành, thực tập và rèn nghề cho sinh viên; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành rèn nghề cho sinh viên; Quản lý trang Website của Khoa; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của bộ môn Giáo dục Ngôn ngữ; triển khai một số công việc khác khi được trưởng khoa phân công.  

            3. TS. Lê Thị Huyên - P.Trưởng khoa 

Quản lý công tác HS-SV; Công tác Cố vấn học tập; hoạt động Văn -Thể - Mỹ và các hoạt động phòng trào; chỉ đạo Bộ môn GD nhận thức - Dinh dưỡng và Thể chất; Triển khai một số công việc khác khi được trưởng khoa phân công.

 

                                                                TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                               Hồ Thị Dung