Thẩm định đề tài của sinh viên năm học năm 2014 - 2015

11/10/2014 3:28:39 PM

                         I. Về khoa học

1.  Thẩm định đề tài của sinh viên năm học năm 2014 - 2015

Ngày 22 tháng 9 năm 2014, hội đồng khoa học khoa SP Mầm non đã tiến hành họp và thẩm định đề tài của sinh viên năm học 2014 – 2015.

- Tổng số thành viên hội đồng:         8 người

TT

Họ tên

Chức vụ

Chức danh trong HĐ

 

Ghi chú

1

TS. Phạm Thị Hằng

Trưởng Khoa

Chủ tịch hội đồng

 

2

Th.S  Lê Thị Tuyết

P. Trưởng Khoa

Ủy viên

 

3

TS. Nguyễn Thị Hà Lan

P. Trưởng Khoa

Ủy viên

 

4

Th.S Trịnh Ngọc Khoa

Trưởng bộ môn

Ủy viên

 

5

Th.S  Doãn Đăng Thanh

Trưởng bộ môn

Ủy viên

 

6

Th.S Tạ Mai Anh

Trưởng bộ môn

Ủy viên

 

7

CN Trần Cẩm Vân

HT MNTH

Ủy viên

 

8

Th.S Lê Thị Huyên

Trợ lý khoa học

Thư ký

 

 

Kết quả họp hội đồng:

 

Sau khi nghe đại diện nhóm sinh viên báo cáo thuyết minh chi tiết đề cương nghiên cứu và ý kiến chấp vấn, tham gia góp ý của các thành viên tham dự phiên họp, hội đồng đã trao đổi và thống nhất với kết quả danh mục đề tài như sau:

          - Tổng số đề tài sinh viên tham gia năm học 2014 – 2015 là: 12

Trong đó: Đề tài cấp trường: 1

      Đề tài cấp khoa: 11

(Danh mục kèm theo).

2. Kế hoạch thực hiện đề tài của sinh viên

 Để thực hiện có hiệu quả công tác hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2014 – 2015, BCN khoa đã có thông báo tới các giảng viên trực tiếp hương dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và các em sinh viên về lịch trình, thời gian của việc thực hiện tiến độ của đề tài. (Văn bản kèm theo)

          3. Tập huấn NCKH cho sinh viên

Để giúp sinh viên trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng các đề tài khoa học, BCN khoa đã triển khai cho giảng viên có trình độ và kinh nghiệm về công tác NCKH trực tiếp tổ chức tập huấn  kinh nghiệm về công tác NCKH cho sinh viên trong toàn khoa.

- Kế hoạch đã được thực hiện vào sáng ngày 18/10/2014

- Người thực hiện:

1. TS. Nguyễn Thị Hà Lan

2. TS. Hoàng Thị Hà

          4. Kế hoạch hội thảo khoa học của đơn vị

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch hội thảo khoa học của đơn vị, BCN khoa đã triển khai kế hoạch cụ thể về thời gian và tên của các hội thảo cấp khoa, cấp trường  để CBGV có thời gian nghiên cứu và viết bài cho các hội thảo. (Kèm theo văn bản).

II. Về công tác nghiệp vụ

Công tác kiến tập – thực tập sư phạm của sinh viên:

1.1.Triển khai kế hoạch thực tập sư phạm cho K3 hệ LT từ TC (đã hoàn thành)

1.2.Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho K3 hệ LT từ TC

1.3.Triển khai kế hoạch kiến tập sư phạm K27 – TCMN (Đã hoàn thành)

1.4.Triển khai các đoàn thực tập sư phạm K26 A,B,C - TCMN

1.5.Chuẩn bị cho kiến tập sư phạm K15A,B,C,D – ĐHMN

 

 

  

* Một số thông báo:

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA SP MẦM NON                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                         Thanh Hoá, ngày 02 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

            Để thực hiện có hiệu quả công tác hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2014 – 2015, BCN khoa đề nghị các giảng viên hướng dẫn sinh viên thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra để sinh viên thực hiện đúng kế hoạch.

           Dự kiến thời gian kiểm tra và nộp báo cáo, bảo vệ đề tài như sau:

 

STT

Thời điểm

Nội dung

Ghi chú

 

 

1

Từ 15 – 25/2/ 2015

Kiểm tra tiến độ của đê tài

 

2

Từ 25 – 30/4/2015

Nộp đề tài

 

3

Từ 5 – 15/5/2015

Nghiệm thu đề tài

 

         

                 T/M Ban chủ nhiệm                                                       Trợ lý nghiệp vụ

 

 

                TS. Nguyễn Thị Hà Lan                                                       Lê Thị Huyên

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA SP MẦM NON                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                        Thanh Hoá, ngày 02 tháng 9 năm 2014

   THÔNG BÁO

            Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch hội thảo khoa học của đơn vị, BCN khoa đề nghị các giảng viên nghiên cứu các chủ đề của hội thảo và đăng ký  viết bài tham luận.

           * Cấp trường

          - Tên hội thảo: “Công tác phối hợp giữa nhà trường  ĐHHĐ với các cơ sở GDMN nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên”

          - Thời gian tổ chức: Tháng 3/2015

          - Thời gian đăng ký tên bài: Từ 06/10 đến 06/11/2015

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ MÔN

TÊN BÀI

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

            T/M Ban chủ nhiệm                                                       Trợ lý nghiệp vụ

 

          TS. Nguyễn Thị Hà Lan                                                        Lê Thị Huyên

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA SP MẦM NON                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                        Thanh Hoá, ngày 02 tháng 9 năm 2014

   THÔNG BÁO

            Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch hội thảo khoa học của đơn vị, BCN khoa đề nghị các giảng viên nghiên cứu các chủ đề của hội thảo và đăng ký  viết bài tham luận.

          * Cấp khoa

- Tên hội thảo: “Giáo dục tính tự lập cho trẻ trong trò chơi phân vai theo chủ đề”

- Thời gian tổ chức: Tháng 4/ 2015

- Thời gian đăng ký tên bài: Từ 06/10 đến 06/11/2014

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ MÔN

TÊN BÀI

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

       T/M Ban chủ nhiệm                                                       Trợ lý nghiệp vụ

 

 

    TS. Nguyễn Thị Hà Lan                                                            Lê Thị Huyên

 

                                                                                                                                                                           P/s: Ninh - QLSV

Tin liên quan