Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông, VLVH trình độ đại học , liên thông trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đợt 1 năm 2022.

3/14/2022 1:53:40 PM

 TB số 34/TB-ĐHHĐ ngày 08/3/2022 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông, VLVH trình độ đại học , liên thông trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đợt 1 năm 2022.

Tập tin đính kèm

Tin liên quan